Seværdigheder i Grønland

Coat of arms: Grønland

16:03:27

Landekode ISO GL

Telefonopkald +299

Tidszone America/Godthab

Hovedstad Nuuk

Mest populære byer

AasiaatQaasuitsup KommuneBefolkning:3 142
ItseqqortoormiitSermersooq KommuneBefolkning:452
IlulissatQaasuitsup KommuneBefolkning:4 541
IvittuutSermersooq KommuneBefolkning:9
KangaatsiaqQaasuitsup KommuneBefolkning:558
ManiitsoqQeqqata KommuneBefolkning:2 670
NanortalikKujalleq KommuneBefolkning:1 337
NarsaqKujalleq KommuneBefolkning:1 503
NuukSermersooq KommuneBefolkning:17 316
PaamiutSermersooq KommuneBefolkning:1 515
QaanaaqQaasuitsup KommuneBefolkning:656
QaqortoqKujalleq KommuneBefolkning:3 229
ChristianshåbQaasuitsup KommuneBefolkning:1 171
QeqertarsuaqQaasuitsup KommuneBefolkning:845
SisimiutQeqqata KommuneBefolkning:5 598
AngmagssalikSermersooq KommuneBefolkning:2 017
UpernavikQaasuitsup KommuneBefolkning:1 181
UmanakQaasuitsup KommuneBefolkning:1 282

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning