Steder i Sisimiut

Lokal tid:
19:28:20
Holsteinsborg

Holsteinsborg

Holsteinsborg
localityLæs mere
Hotel Sisimiut

Hotel Sisimiut

Postboks 70, Aqqusinersuaq 86, Holsteinsborg
lodgingLæs mere
Sisimiut airport

Sisimiut Tourist Information

Jukkorsuup Aqqutaa 6 P.O. Box 65, Holsteinsborg
point_of_interestLæs mere
Nalunnguarfiup atuarfia

Nalunnguarfiup atuarfia

Paamaap Kuua 10, Holsteinsborg
schoolLæs mere
Pisiffik SB Sisimiut

TUSAATAAT

5, Aqqusinersuaq, Holsteinsborg
point_of_interestLæs mere

📑 Sisimiut alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning