Steder i Maniitsoq

Lokal tid:
11:25:56
Maniitsoq
Administrative Region:Qeqqata
Befolkning:2 670
Telefonopkald:
+299-81
Postnummer:
3912

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
ManiitsoqManiitsoq
Sukkertoppen

Sukkertoppen

Sukkertoppen
localityLæs mere

Tele-Post Center Maniitsoq

Sukkertoppen
post_officeLæs mere
Torrak Fashion

Torrak Fashion

A.W. Nielsen-IP Aqqutaa 3
clothing_storeLæs mere
Pisiffik

Maniitsoq Affaldsforbrænding

Eqqaavik, Sukkertoppen
point_of_interestLæs mere

📑 Maniitsoq alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning