Skole i Grønland

Åben kort
Lokal tid:
12:18:21

Børnehaven Esther

Sangoriaq, Nuuk
schoolLæs mere

Nuuk Internationale Friskole

Narsaviaq 24, Nuuk
schoolLæs mere

Meeqqerivik Sulunnguit

Flygården Blok A, Nuuk 3900, Nuuk
schoolLæs mere
USK

Grønlands Maritim Center

Farip Aqqutaa 2, Nuuk
schoolLæs mere

GU NUUK

C.E. Jansensvej 11, Nuuk
schoolLæs mere
Jern- og Metalskolen

Jern- og Metalskolen

Ilivinnguaq, Nuuk
schoolLæs mere

Paarsisoq

Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa, Nuuk
schoolLæs mere

Det gamle Sygehus

Qaanniviit 1557 Esaajap Aqq., Nuuk
schoolLæs mere

Majoriaq

Jens Kreuzmannip Aqq 7, Nuuk
schoolLæs mere

Ilikkarit

Solbakken, 6,, Nuuk
schoolLæs mere

Timmiaaqqat

Lyngby-Tårbæksvej 2, Nuuk
schoolLæs mere
Hans Lynge Skole

Hans Lynge Skole

Hans Lyngip Aqqusernga 3, Nuuk
schoolLæs mere
255

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning