Transit station i Grønland

Åben kort
Lokal tid:
12:22:34

Eqalugalinnguit Paarnat

Nuup tungaanut - Retning mod Nuuk, Eqalugalinnguit, Nuuk
bus_stationLæs mere

Aqqusinersuaq

Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa, Nuuk
bus_stationLæs mere

Aqqusinersuaq / Røde etagehuse

Aqqusinersuaq, Nuuk
bus_stationLæs mere

Aqqusinersuaq / Rundkørsel

Aqqusinersuaq, Nuuk
bus_stationLæs mere

Aqqusinersuaq / Forsamlingshuset

Aqqusinersuaq, Nuuk
bus_stationLæs mere

Aqqusinersuaq/Handelsskolen

Aqqusinersuaq, Nuuk
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning