Steder i Aasiaat

Lokal tid:
11:26:39
Aasiaat
Administrative Region:Qaasuitsup
Befolkning:3 142
Telefonopkald:
+299-89
Postnummer:
3950

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
AasiaatAasiaat
Aasiaat
Egedesminde Auisiait
Hotel Aasiaat Sømandshjem

Hotel Aasiaat Sømandshjem

Box 216, Grønland, Egedesminde
lodgingLæs mere
Tulugaq Bodega & Restaurant

Tulugaq Bodega & Restaurant

Johs. Dorfsvej, Egedesminde
barLæs mere
Pisiffik
Honest Greenland

Honest Greenland

Niels Egedesvej 6 P.O. 120, Egedesminde
travel_agencyLæs mere

📑 Aasiaat alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning