Steder i Paamiut

Lokal tid:
19:31:57

Frederikshåb

Frederikshåb
localityLæs mere
Paamiut Museum & Tourist Service

Paamiut Museum & Tourist Service

Orthorsuup Aqqutaa 2 P.O. Box 99, Frederikshåb
museumLæs mere

Palaseqarfik Paamiut

Poul Ibsensvej 12, Paamiut
churchLæs mere

Piareersarfik

Illoqarfiup Qeqaa, Frederikshåb
schoolLæs mere

Piareersarfik

Illoqarfiup Qeqaa, Frederikshåb
schoolLæs mere
Mario's Café & Bageri - Paamiut Iffiorfiat

Mario's Café & Bageri - Paamiut Iffiorfiat

6, Orthorssuup Aqqutaa, Paamiut
cafeLæs mere

Royal Greenland

B-714, Aasivinngivit, Paamiut
gymLæs mere

📑 Paamiut alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning