Steder i Nanortalik

Åben kort
Lokal tid:
22:34:41
Nanortalik
Administrative Region:Kujalleq
Befolkning:1 337
Telefonopkald:
+299-61
Postnummer:
3922

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
NanortalikNanortalik
Nanortalik

Nanortalik

Nanortalik
localityLæs mere
Nanortalik Tourism Service

Nanortalik Tourism Service

Lundip Aqqutaa B 128 P.O. Box 43, Nanortalik
point_of_interestLæs mere
Tele Post Centre
Pilersuisoq A/S

South Greenland Boat Charter 44

Mathiesenip Aqqutaa, Nanortalik
point_of_interestLæs mere
Hotel Kap Farvel

Hotel Kap Farvel

B304, Isua, Nanortalik
lodgingLæs mere
Stadium
Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq

Nanortalik
point_of_interestLæs mere
Brugseni
Nanortalik Church

Nanortalik Church

Lundip Aqqutaa, Nanortalik
churchLæs mere
Nanortalik Tømrer & Snedkerforetning

Nanortalik Tømrer & Snedkerforetning

Nanortalik
storeLæs mere
Rock Garden

📑 Nanortalik alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning