Steder i Nuuk

Lokal tid:
06:54:26
Nuuk
Administrative Region:Sermersooq
Befolkning:17 316
Telefonopkald:
+299-31
+299-32
+299-33
+299-34
+299-35
+299-36
Postnummer:
3900

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
NuukNuuk
Nuuk
Vandrehuset

Vandrehuset

Sipisaq Kujalleq, Nuuk
lodgingLæs mere
Hotel Hans Egede

Hotel Hans Egede

Aqqusinersuaq, Nuuk
lodgingLæs mere
Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Marinevej, Nuuk
lodgingLæs mere

Centerbo Apartments

Samuel Kleinschmitsvej 11, Nuuk
lodgingLæs mere
Nuuk
Grønlands Universitet

Grønlands Universitet

1, Manutooq
universityLæs mere

📑 Nuuk alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning