Café Esmeralda i Nuuk

Åben kort
Lokal tid:
09:23:29
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
20, Aqqusinersuaq, 3900, Nuuk, GL Greenland
Kontakter telefon: +299 32 90 95
Internet side: www.takanna.gl
Latitude: 64.1739787, Longitude: -51.737304
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Dreamblade

  Dreamblade

  ::

  Aside from the food being sort of expensive, the food tastes amazing and the service is very kind and friendly. A great place to hang out with friends, especially because there are so many seats available no matter what.

 • Aqqalu Kristensen

  Aqqalu Kristensen

  ::

  Great food, excellent service. Lovely atmosphere.

 • WatermelonTV

  WatermelonTV

  ::

  service bad, no god food, and literal nobody spook englisch.

 • Maannguaq Kleist

  Maannguaq Kleist

  ::

  Good place to eat, but the menu hasn’t changed that much since it opened..

 • Lasse Kyed

  Lasse Kyed

  ::

  The food is great and it is probably the only place that will serve freshly squeezed juice which are all fantastic - i love the winter juice. They recently moved to a larger location which means even though they have more space - people are more likely to go there and is often crammed. If you can get a table it's the best place for brunch and lunch.

Nærmeste Restaurant:

Centrum Grill

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning