IGGU i Nuuk

Åben kort
Lokal tid:
09:29:32
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
10, Sipisaq Avannarleq, 3900, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299 32 95 55
Internet side: m.facebook.com
Latitude: 64.1722297, Longitude: -51.7381178
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Hans Karl Lundblad

  Hans Karl Lundblad

  ::

  God mad, fik kun 4 ⭐⭐⭐⭐ på grund af lange ventetid

 • Phillip Pedersen

  Phillip Pedersen

  ::

  Fantastisk mad, go hygiegne. Og go service

 • John Egede

  John Egede

  ::

  God størrelse pizza og billigt.

 • Nivi Thomassen Olsen

  Nivi Thomassen Olsen

  ::

  De laver gode Pizza! God service og hyggelig atmosfære.

 • Karl Peter Høegh

  Karl Peter Høegh

  ::

  Maden er god, MEN det tager alt for lang, fra at man har bestilt maden, til at man får maden. Har spist der nogle gange, mindst 2 af gangene, ventede jeg og min familie i 1 time, for at få vores mad, og det var ikke fordi restauranten var fyldt til randen. Så mit råd til restauranten, bliv meget hurtigere til at få maden ud af køkkenet.

Nærmeste Restaurant:

Centrum Grill

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere

Café Esmeralda

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning