Steder i Upernavik

Åben kort
Lokal tid:
22:34:34
Upernavik
Administrative Region:Qaasuitsup
Befolkning:1 181
Telefonopkald:
+299-96
Postnummer:
3962

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
UpernavikUpernavik
Upernavik

Upernavik

Upernavik
localityLæs mere
Upernavik Lufthavn
Upernavik Tourist Service

Upernavik Tourist Service

Road, Upernavik
point_of_interestLæs mere
Kayak-North.com

Kayak-North.com

Niuertup Otto-P Aqq B-1061, Upernavik
travel_agencyLæs mere

Upernaviup Katersugaasivia

Greenland
museumLæs mere

Upernavik Hospital

Road, Upernavik
hospitalLæs mere
Upernavik Tourist Office

Upernavik Tourist Office

Niuertup Ottup Aqq. B-12 P.O. Box 93, Upernavik
point_of_interestLæs mere

📑 Upernavik alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning