Punkt af interesse nær 64.17223, -51.738118

Åben kort
Lokal tid:
09:22:46

Igdlo ApS

Sipisaq Avannarleq 3B, st. th., Nuuk
real_estate_agencyLæs mere

Guide to Greenland ApS

4. 1.sal, Jens Kreuzmannip Aqq., Postboks 7137, Nuuk
point_of_interestLæs mere

Nanoq Import

Noorlernut, Nuuk
point_of_interestLæs mere

Nanoq Coffee

Noorlernut 4-02, Nuuk 3900, Grønland, Nuuk
storeLæs mere

KAF

Jens Kreuzmannip Aqq.,Nuuk 3900, Jens Kreuzmannip Aqq., Nuuk
real_estate_agencyLæs mere

Aqqusinersuaq / Forsamlingshuset

Aqqusinersuaq, Nuuk
bus_stationLæs mere

Centrum Grill

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere

Kristinemut - "Mutten"

Aqqusinersuaq 7, Nuuk
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning