Forbrændingen / Modtagestation i Nuuk

Åben kort
Lokal tid:
12:25:29
Åben

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
Pukuffik, 3905, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299
Internet side: sermersooq.gl
Latitude: 64.1844281, Longitude: -51.6966373
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Rebecca McAlpine

  Rebecca McAlpine

  ::

  the ice was too cold i nearly froze my tongue off

 • fredsimpson31

  fredsimpson31

  ::

  Best place and also the last place north to get ice cream. It was so cold!!!!

 • Alexander Ansorge

  Alexander Ansorge

  ::

  Sweet Home Garant

 • Vincent Goulet

  Vincent Goulet

  ::

  Good

 • cesinha gamer

  cesinha gamer

  ::

  Bem loco Pra anda de xj6

Nærmeste Punkt af interesse:

Greenland Pilot Service

Pukuffik 1d Nuuk Grønland, Pukuffik, Nuuk
point_of_interestLæs mere

Pukuffik Industries I/S

7, Pukuffik, Nuuk
general_contractorLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning