Mad nær 64.176742, -51.74627

Lokal tid:
23:57:25
Café Toqqorfik

Café Toqqorfik

Hans Egedesvej 78, Nuuk
cafeLæs mere
Visit Greenland, main office

Visit Greenland, main office

Hans Egedesvej 29, Nuuk
local_government_officeLæs mere
Greenland National Museum and Archives

Greenland National Museum and Archives

Hans Egedesvej 8, Nuuk
museumLæs mere

Nuuk Water Taxi

Hans Egedesvej 78, Nuuk
point_of_interestLæs mere

Nuuk bymuseum

Hans Egedesvej 78, Nuuk
museumLæs mere
Hans Egedes Hus

Hans Egedes Hus

Hans Egedesvej 15, Nuuk 3900, Hans Egedesvej 15, Nuuk
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning