Steder i Angmagssalik

Lokal tid:
08:06:13
Angmagssalik
Administrative Region:Sermersooq
Befolkning:2 017
Telefonopkald:
+299-98
Postnummer:
3913

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
AngmagssalikAngmagssalik
Tasiilaq
Tasiilaq Heliport

Tasiilaq Heliport

Mittarpimmut, Tasiilaq
airportLæs mere
The Red House
Tasiilaq Sygehus

Tasiilaq Sygehus

Signe Vestip Aqq, Tasiilaq
hospitalLæs mere
Skæven
Hotel Angmagssalik

Katersortarfik Tasiilaq

Tasiilaq
point_of_interestLæs mere

📑 Angmagssalik alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning