Steder i Qaqortoq

Lokal tid:
08:07:09
Qaqortoq
Administrative Region:Kujalleq
Befolkning:3 229
Telefonopkald:
+299-64
Postnummer:
3920

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
QaqortoqQaqortoq
Julianehåb

Julianehåb

Julianehåb
localityLæs mere
Hotel Qaqortoq

Hotel Qaqortoq

Anders Olsensvej B-1254, Julianehåb
lodgingLæs mere
Grønlandsbanken

Grønlandsbanken

Anders Olsensvej 1216, Julianehåb
bankLæs mere

Tamat Fine Clothings

205,, Vatikanbakken, Julianehåb
clothing_storeLæs mere
Komune Kujalleq
Pisiffik Elia

📑 Qaqortoq alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning