Punkt af interesse i nærheden Babysam Nuuk

Åben kort
Lokal tid:
12:19:00

Babysam Nuuk

1, Imaneq, 3900, Nuuk, GL Greenland
Kontakter telefon: +299 32 75 05
Internet side: www.babysam.gl
Latitude: 64.178022, Longitude: -51.739167
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Atuagkat Bookstore

Imaneq, 1, Nuuk, 3900, Greenland, Imaneq 1, Nuuk
book_storeLæs mere

Legekæden Nuuk

Imaneq 1 Nuuk 3900, Imaneq 1, Nuuk
storeLæs mere

Kop & Kande Nice

Imaneq 1 Nuuk 3900 Nuuk 3900, Imaneq 1, Nuuk
hardware_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning