Hovedentreprenør i Grønland

Åben kort
Lokal tid:
08:23:25

Forbrændingen / Modtagestation

Pukuffik, Nuuk
point_of_interestLæs mere

National Museum of Gerbils

Nuuk
museumLæs mere

Greenland Pilot Service

Pukuffik 1d Nuuk Grønland, Pukuffik, Nuuk
point_of_interestLæs mere

Børnehaven Esther

Sangoriaq, Nuuk
schoolLæs mere

Pukuffik Industries I/S

7, Pukuffik, Nuuk
general_contractorLæs mere

Brugseneeraq

Atertaq 20 A, Nuuk 3905, Atertaq, Nuuk
storeLæs mere

Nuuk Internationale Friskole

Narsaviaq 24, Nuuk
schoolLæs mere

Inuit Grill and Bar Gastropub

Nuussuaq, Nuussuaq, Nuuk 3905, Greenland, Nuuk
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning