Etablering nær 64.179712, -51.705408

Lokal tid:
15:43:28
Vandrehuset

Vandrehuset

Sipisaq Kujalleq, Nuuk
lodgingLæs mere
Hotel Hans Egede

Hotel Hans Egede

Aqqusinersuaq, Nuuk
lodgingLæs mere

Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Marinevej, Nuuk
lodgingLæs mere

Centerbo Apartments

Samuel Kleinschmitsvej 11, Nuuk
lodgingLæs mere
Aeropuerto de Nuuk

Aeropuerto de Nuuk

Aqisseqarajooq, Nuuk
airportLæs mere
Universidad de Groenlandia

Universidad de Groenlandia

1, Manutooq
universityLæs mere
Nuuk Golf Club

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning