Etablering nær 64.173979, -51.737304

Lokal tid:
00:08:59
Café Esmeralda

Café Esmeralda

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere
Pikkori Sport
Nuuk Couture ApS

Nuuk Couture ApS

Aqqusinersuaq 1-3, Nuuk
clothing_storeLæs mere

Mutten

Teletårnet, Aqqusinersuaq 8, Nuuk
barLæs mere

Sulisoqarnermut Aningaasaqarnermullu Aqutsisoqarfik

Aqqusinersuaq 5, Nuuk
point_of_interestLæs mere
Kristinemut -

Kristinemut - "Mutten"

Aqqusinersuaq 7, Nuuk
barLæs mere
BankNordik

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning