Etablering i nærheden Hyundai Nuuk

Lokal tid:
23:09:39

Hyundai Nuuk

Industrivej 43, Nuuk kunstumuse 3900
Kontakter telefon: +299 31 48 00
Internet side: www.hyundai.dk
Latitude: 64.1779387, Longitude: -51.7291136
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Nuuk Kunstmuseum

Nuuk Kunstmuseum

Kissarneqqortuunnguaq 5, Nuuk
museumLæs mere

Godthåbhallens Pizza og Kebab house

Vandsøvej, Nuuk
restaurantLæs mere

Meeqqerivik Sulunnguit

Flygården Blok A, Nuuk 3900, Nuuk
schoolLæs mere

Flygården

Vandsøvej 7, Nuuk
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning