Etablering i nærheden Godthåbhallens Pizza og Kebab house

Lokal tid:
12:40:57

Godthåbhallens Pizza og Kebab house

Vandsøvej, 3900, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299
Latitude: 64.1782507, Longitude: -51.7282633
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Godthåbhallen

Kissameqqortuunnguaq 7, Nuuk
gymLæs mere

Hyundai Nuuk

Industrivej 43, Nuuk kunstumuse
car_dealerLæs mere
Nuuk Art Museum

Nuuk Art Museum

Kissarneqqortuunnguaq 5, Nuuk
museumLæs mere

Meeqqerivik Sulunnguit

Flygården Blok A, Nuuk 3900, Nuuk
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning