Bar i nærheden Inuit Grill and Bar Gastropub

Lokal tid:
12:39:49
Inuit Grill and Bar Gastropub, Author: The football Lad

Inuit Grill and Bar Gastropub

Nuussuaq, Nuuk 3905, Greenland, Nuuk 3905, Greenland
Kontakter telefon: +299
Latitude: 64.1803272, Longitude: -51.70478
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Bar:

Mutten

Teletårnet, Aqqusinersuaq 8, Nuuk
barLæs mere
Kristinemut -

Kristinemut - "Mutten"

Aqqusinersuaq 7, Nuuk
barLæs mere
Godthåb Bryghus
Den Danske Ambasade (Daddy's)

Den Danske Ambasade (Daddy's)

Nuuk
barLæs mere
Daddy's

Daddy's

Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa 282, Nuuk
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning